Προκήρυξη Γυναικών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 2023-2024
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 1 – Γενικά – Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού

Το 2o Πρωτάθλημα Ερασιτεχνικής Καλαθόσφαιρας Γυναικών διοργανώνεται κατά την περίοδο 2023-2024 και τελεί υπό τη διαχείριση, συντονισμό και υποστήριξη του Σωματείου Ερασιτεχνικής Καλαθόσφαιρας «Το Χειμερινό». Το παρόν έγγραφο προδιαγράφει τον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος, τις απαραίτητες διαδικασίες και τους Κανονισμούς που πρέπει να τηρούν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα.

Άρθρο 2 – Τυποποιητικές Παραπομπές

Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες της παρούσας Προκήρυξης, η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος διέπεται από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, και ειδικότερα τα ακόλουθα:
• Περί πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί 2020-2021 της ΚΟΚ.

Άρθρο 3 – Στόχοι του Πρωταθλήματος

Το Πρωτάθλημα απευθύνεται σε γυναίκες ερασιτέχνες αθλήτριες και έχει ως βασικούς στόχους:
• την προαγωγή του αθλήματος της Καλαθόσφαιρας ιδιαίτερα ανάμεσα σε γυναίκες ερασιτέχνες αθλήτριες,
• την προώθηση της συμμετοχής γυναικών ερασιτεχνών αθλητριών σε αγώνες Καλαθόσφαιρας και σχετικές διοργανώσεις,
• την ενίσχυση της ποικιλομορφίας ως προς το φύλο σε όλα τα επίπεδα διοργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων σχετικών με το άθλημα της Καλαθόσφαιρας στην Κύπρο.

Η διοργάνωση θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της ηθικής, της ομοφωνίας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Άρθρο 4 – Δικαίωμα Συμμετοχής Ομάδων

Στο Πρωτάθλημα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες ερασιτέχνες καλαθοσφαιρίστριες και οι οποίες θα δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλουν εκ των προτέρων τον κατάλογο (ρόστερ) με όλες τις καλαθοσφαιρίστριές τους.

Ο κατάλογος των καλαθοσφαιριστριών των ομάδων θα πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι είκοσι (20) παίκτριες και θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χειμερινού Πρωταθλήματος Κύπρου το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την επίσημη έναρξη του Πρωταθλήματος (δηλ. πριν από την ημέρα διεξαγωγής του 1ου αγωνα της σεζόν), ώστε να λάβουν τη σχετική έγκριση.

Όλα τα ρόστερ των ομάδων θα ελέγχονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο δύναται να αρνηθεί τη συμμετοχή παικτριών, εάν κρίνει ότι δεν πληρούν τους Κανονισμούς Συμμετοχής και η ομάδα οφείλει να τις αντικαταστήσει εάν το κρίνει απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη δική του κρίση, μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε παίκτρια κρίνει σκόπιμο για σκοπούς ανταγωνιστικότητας ή/και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με γνώμονα το καλό του Πρωταθλήματος.

Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος, οι Ομάδες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν παίκτριες που δεν έχουν δηλωθεί στο ρόστερ τους και έχουν λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι και τη λήξη της σεζόν. Αλλαγές στα ροστερ των ομάδων μετά την ημερομηνία υποβολής των ρόστερ ή/και κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων δεν θα επιτρέπονται.

Άρθρο 5 – Συμμετοχή Καλαθοσφαιριστριών

Οι καλαθοσφαιρίστριες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
• Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους πριν την επίσημη έναρξη του Πρωταθλήματος, δηλ. πριν την ημέρα διεξαγωγής του 1ου αγώνα της σεζόν.
* Η συμμετοχή καλαθοσφαιριστριών κάτω των 28 και άνω των 25 ετών στα ρόστερ των ομάδων θα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σε κάθε αγώνα θα επιτρέπεται η δήλωση μέχρι δύο (2) καλαθοσφαιριστριών κάτω των 28 και άνω των 25 ετών στο ρόστερ της ομάδας.
• Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο συμμετοχής (ρόστερ) της ομάδας, με την οποία αγωνίζονται πριν ξεκινήσει το Πρωτάθλημα.
• Δεν επιτρέπεται να αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα.
• Δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται σε περισσότερες από μια ομάδες του Πρωταθλήματος την ίδια περίοδο, είτε με την ιδιότητα της παίκτριας, είτε της προπονήτριας.
• Θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει έγκυρο και σε ισχύ Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ.
• Θα πρέπει να μην συμμετέχουν ή να έχουν συμμετάσχει σε Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας Γυναικών της Κύπρου ή άλλης χώρας ή σε Επαγγελματικό Πρωτάθλημα Γυναικών της Κύπρου ή άλλης χώρας τα τελευταία πέντε (5) χρόνια (σεζόν).
* Ο εν λόγω περιορισμός δεν θα ισχύει για παίκτριες 40 ετών και άνω.
* Κατ΄ εξαίρεση, θα επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι μίας (1) παίκτριας, η οποία ανήκει στην πιο πάνω κατηγορία, ανά ομάδα.
* Παίκτριες, οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε Επαγγελματικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της Κύπρου ή του εξωτερικού θα πρέπει να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο με την υποβολή των ρόστερ των ομάδων.

Άρθρο 6 – Ημερομηνία Έναρξης Πρωταθλήματος

Η επίσημη ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος θα είναι η 13η Νοεμβρίου 2023. Οι πρώτοι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν την περίοδο 13-17 Νοεμβρίου 2023.

Άρθρο 7 – Εκπρόσωποι Ομάδων / Λήψη Αποφάσεων

Για κάθε ομάδα που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα ορίζεται Εκπρόσωπος Ομάδας, και μια/ένας αντικαταστάτης/τρια, οι οποίοι/ες εκπροσωπούν την ομάδα για σκοπούς συντονισμού και επικοινωνίας. Αποφάσεις για τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί με βάση το Καταστατικό του εγκεκριμένου Σωματείου από τον Έφορο Σωματείων με την ονομασία Σωματείο Ερασιτεχνικής Καλαθόσφαιρας «Το Χειμερινό» σε συντονισμό με τις/τους Εκπροσώπους των Ομάδων.

Άρθρο 8 – Τρόπος Διεξαγωγής Πρωταθλήματος

Στο Πρωτάθλημα θα συμμετέχουν μέχρι έξι (6)* ομάδες.

* Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής μικρότερου αριθμού ομάδων, οι αγωνιστικές και οι αγώνες της ημιτελικής και τελικής φάσης, όπως περιγράφονται πιο κάτω, θα προσαρμοστούν ανάλογα. Σε περίπτωση συμμετοχής <5 ομάδων, δεν θα διεξαχθεί προημιτελική φάση.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δυο (2) γύρους και όλες οι ομάδες θα παίξουν δέκα (10) αγώνες κατά την κανονική περίοδο.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Αφού ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος και με βάση την τελική βαθμολογία και κατάταξη των ομάδων θα διεξαχθούν δύο (2) προημιτελικοί αγώνες, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:

 • 3η ομάδα με 6η ομάδα – Νικητής Ομάδας Α
 • 4η ομάδα με 5η ομάδα – Νικητής Ομάδας Β

Η 1η και η 2η ομάδα προχωρούν απ’ ευθείας στην ημιτελική φάση.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

 • 1η ομάδα με Νικητή Ομάδας Β
 • 2η ομάδα με Νικητή Ομάδας Α

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Με την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί ο Μικρός Τελικός του Πρωταθλήματος σε μονό αγώνα ανάμεσα στους ηττημένους των ημιτελικών αγώνων για ανάδειξη του 3ου νικητή του Πρωταθλήματος.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Με την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί ο Μεγάλος Τελικός του Πρωταθλήματος ανάμεσα στους νικητές των ημιτελικών αγώνων για ανάδειξη του 1ου και 2ου νικητή του Πρωταθλήματος.

Άρθρο 9 – Γήπεδα

Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται σε γήπεδα, τα οποία θα έχουν εξασφαλιστεί από την κάθε ομάδα για τους αγώνες εντός έδρας. Τυχόν κόστος για χρήση των γηπέδων θα καλύπτεται από την ομάδα που αγωνίζεται εντός έδρας. Στην παρούσα φάση έχουν εξασφαλιστεί τα ακόλουθα γήπεδα:

 • Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας (Λευκωσία)
 • Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λακατάμια (Λευκωσία)
 • Γήπεδο American Adacemy (Λάρνακα)
 • Τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων στην ημιτελική και τελική φάση θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της διαθεσιμότητας και του κόστους των γηπέδων.
 • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας γηπέδων για τους αγώνες εντός έδρας, δύναται να αποφασιστεί η διεξαγωγή του αγώνα σε έδρα άλλης ομάδας του Πρωταθλήματος.
 • Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που χρειαστεί, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Πρωταθλήματος και τυχόν άλλα γήπεδα είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή.
 • Τυχόν κόστος για τη διεξαγωγή των αγώνων στη φάση των ημιτελικών και του τελικού δύναται να καλυφθεί από τις ομάδες που συμμετέχουν στους εν λόγω αγώνες.

Άρθρο 10 – Διαδικαστικά Αγώνων

 • Οι αγώνες θα διεξάγονται Δευτέρα με Κυριακή, σε μέρες και ώρες που θα καθορίζονται βάσει της διαθεσιμότητας των γηπέδων για την κάθε ομάδα.
 • Σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιούνται δύο (2) επαγγελματίες διαιτητές και τρείς (3) κριτές.
 • Σε κάθε αγώνα θα παρευρίσκεται, επίσης, υποχρεωτικά επαγγελματίας νοσοκόμος.
 • Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά με καταμέτρηση 24 δευτερολέπτων για κάθε επίθεση. Σε κάθε αγώνα θα χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός πίνακας για τήρηση του σκορ και πίνακας 24 δευτερολέπτων.
 • Θα τηρούνται στατιστικά για τις επιδόσεις όλων των παικτριών, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών για πόντους, επιθετικά-αμυντικά ριμπάουντ, κοψίματα, κλεψίματα και ασσίστ. Τα στατιστικά θα τηρούνται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες. Όλες οι παίκτριες των ομάδων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην εν λόγω πλατφόρμα πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος με δικά τους έξοδα.

Άρθρο 11 – Πειθαρχικά Παραπτώματα / Ποινές

Ομάδα που δεν εμφανίζεται σε προκαθορισμένο αγώνα, τιμωρείται με μηδενισμό (ήττα 20-0).

Ομάδα που δεν εμφανίζεται σε δεύτερο προκαθορισμένο αγώνα της ίδιας σεζόν τιμωρείται επίσης με αποκλεισμό από την φάση των play-off. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ομάδας σε αγώνα play-off, η ομάδα μηδενίζεται και αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει την συμμετοχή της ομάδας αυτής στην επόμενη σεζόν.

Αποβολή αγωνιζόμενης λόγω συμπεριφοράς ή αντιαθλητικού παιχνιδιού (π.χ. Συμπλοκή με αντίπαλη παίκτρια ή Διαιτητή ή Κριτή): Αποκλεισμός της αγωνιζόμενης στον επόμενο αγώνα της ομάδας της, εφόσον έχει αποβληθεί με ντισκαλιφιέ (D).

Αντικανονική συμμετοχή αγωνιζόμενης: Μηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όσους αγώνες έχει συμμετάσχει αντικανονικά η συγκεκριμένη αγωνιζόμενη.

Επαναλαμβανόμενη αντικανονική συμμετοχή αγωνιζόμενης: Αποβολή της ομάδας από το Πρωτάθλημα. Στην περίπτωση αυτή, η διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μια από τις επιλαχούσες ή τη συνέχιση του Πρωταθλήματος με λιγότερες ομάδες. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, τα εναπομείναντα ματς κατοχυρώνονται στις αντίπαλες ομάδες με σκορ 20-0.

Άρθρο 12 – Κόστος Συμμετοχής / Οικονομική Διαχείριση / Διαφάνεια

Το Κόστος Συμμετοχής των Ομάδων, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των ομάδων, καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων, προορίζεται για να καλύψει το κόστος διοργάνωσης του Πρωταθλήματος. Η καταβολή του Κόστους Συμμετοχής ανά ομάδα θα γίνει προκαταβολικά στον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2023.

Η διαχείριση των οικονομικών του Πρωταθλήματος θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και τα οικονομικά στοιχεία της διοργάνωσης (Κατάσταση Εσόδων / Εξόδων) θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πρωταθλήματος σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες μέσω των Εκπροσώπων των Ομάδων. Τυχόν πλεόνασμα κατά το τέλος της διοργάνωσης δύναται να επιστραφεί στις ομάδες ή να διατεθεί υπέρ οποιουδήποτε μη κερδοσκοπικού ή φιλανθρωπικού σκοπού κατόπιν απόφασης των συμμετεχόντων Ομάδων.

Άρθρο 13 – Διάφορα

 • Για τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μέσω καναλιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), με την υποστήριξη του Σωματείου.
 • Ενθαρρύνεται η εθελοντική συνεισφορά των μελών των ομάδων σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος και όπου υπάρχει ανάγκη.
 • Mετά το πέρας του Πρωταθλήματος, θα απονεμηθούν έπαθλα ή/και μετάλλια στις ομάδες και τις καλαθοσφαιρίστριες που έλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις.
%d bloggers like this: